Tietosuojalauseke

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Laadittu 23.3.2020

Rekisterinpitäjä

Rekisterin nimi on BusPay hintalaskin -asiakasrekisteri (”Rekisteri”).

Rekisteröityjä ovat BusPay hintalaskin -palvelun käyttäjät, kuten henkilö- ja yritysasiakkaat (”Rekisteröity”).

BusPay Oy 2768739-1 (”BusPay”), Tampere
Yhteyshenkilö Tommi Järvinen, info@buspay.fi, +358 44 214 2552

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

BusPay Oy:n palvelujen kautta kerättäviä tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon sekä erilaisten verkko- ja mobiilipalvelujen käytön mahdollistamiseen. Näitä palveluja ovat esimerkiksi BusPay hintalaskin -palvelu, kutsuliikennepalvelu, sekä muut palvelut.

BusPay käsittelee asiakastietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön ja säädösten mukaisesti. Perusteena tietojen käsittelylle on asiakassuhde, rekisteröidyn antama suostumus, rekisteröidyn antama toimeksianto, joukkoliikennettä koskeva pakottava lainsäädäntö tai muu asiallinen peruste.

Tietoja voidaan käyttää palvelujen kehittämisessä ja parantamisessa, liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä, sekä tilastoinnissa ja tutkimuksessa.

Kerättävät tiedot

Joihinkin palveluihin vaaditaan rekisteröityminen ja käyttäjätilin luonti sähköpostiosoitteen ja salasanan yhdistelmällä. Yhdistelmää käytetään jatkossa asiakkaan tunnistamiseen ja tietoturvan takaamiseen.

Käytettävästä palvelusta riippuen voidaan kerätä myös muita palvelun toimittamiseksi tarvittavia tietoja

Kerättävät pakolliset tiedot:
- sähköpostiosoite, salasana

Asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot:
- nimi, henkilötunnus, kieli, syntymäaika, postiosoite
- asiakasryhmä, asiakastunnisteet
- markkinoinnin luvat ja kiellot
- asiakkuuden hallintaan liittyvät tiedot, kuten asiakasryhmä, asiakastunnisteet, asiointi, tilaukset, tuotteet, hinnat, ostot, saldot, transaktiot, tarjoukset, edut, laskutus, reklamaatiot ja muut tarpeelliset tiedot
- liikkumispalvelun käyttöön liittyvät tiedot, kuten reitit, matkaliput, pysäkit, paikannustieto ja muut asiakkaan itsensä tallentamat tiedot

Vastuu tietojen oikeellisuudesta on Rekisteröidyllä ja hän voi korjata tietojaan ilmoittamalla muutoksista sähköpostitse.

Korttimaksu ja muut maksutavat

BusPay ei pääsääntöisesti kerää korttimaksu- tai muita maksuvälinetietoja. Esimerkiksi asiakkaan valitessa korttimaksun yhteydessä korttitietojen tallentamisen, maksupalvelun tarjoaja palauttaa BusPay Oy:n järjestelmään ns. maksutokenin, jolla toistuvaismaksutapahtumat hoidetaan jatkossa. Korttitieto ei tallennu BusPay:n järjestelmään. Asiakas voi valita maksutavaksi myös korttimaksun ilman maksutietojen tallentamista. Tällöin korttitietoa ei tokenisoida.

Kaikkien maksutapojen osalta Rekisteröity hyväksyy näiden käyttämiseen vaadittavien olennaisten tietojen tallentamisen joko BusPay:n tai maksupalvelun tarjoajan järjestelmiin.

Laskutus- ja tilitysasiakkaiden osalta kerätään näiden toimintojen vaatimat tili- ja laskutustiedot, jotka käyttäjä on itse toimittanut. Maksutiedot välitetäään Liikennöitsijän käyttöön laskutusta tai maksua varten tarvittaessa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset, sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

BusPay Oy voi voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa puitteissa siirtää asiakasrekisterin tietoja yhteistyökumppaneilleen palveluiden toimitusta ja markkinointia varten.

Esimerkki tällaisesta tietojen luovutuksesta on matkatilauksen tietojen ja Rekisteröidyn yhteystietojen siirtäminen Liikennöitsijälle matkan toteuttamista varten.

BusPay Oy:n yhteistyökumppanit eivät saa käyttää tietoja muihin, kuin sopimuksissa ja käyttöehdoissa määriteltyihin käyttötarkoituksiin, eivätkä luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille.

Mikäli Rekisteröity on antanut markkinointiluvan, voidaan tietoja siirtää BusPay:n ylläpitämään Liikennöitsijän markkinointirekisteriin ja käsitellä markkinointirekisterin tietosuojaselosteessa määritellyillä tavoilla.

Asiakastietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti myös viranomaisille.

BusPay voi käyttää palveluiden toteuttamisessa EU:n tai ETA:n ulkopuolella sijaitsevia palveluntarjoajia. Luovutuksissa ja tietojen käsittelyssä noudatetaan EU tietosuoja-asetusta (GDPR) ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Esimerkkinä tällaisesta luovutuksesta tilauksesta syntyvä sähköpostiliikenne lähetetään asiakkaan sähköpostiin EU:n ulkopuolella sijaitsevan automaattisen sähköpostipalvelun kautta. Välitetyt tiedot (sähköpostikuitti sisältöineen) poistuvat järjestelmästä automaattisesti 90 päivää lähettämisen jälkeen. Sähköpostipalvelun tarjoaja noudattaa toiminnassaan EU tietosuoja-asetuksen määräyksiä.

Tietolähteet

Tietoja kerätään palveluihin rekisteröitymisen, kirjautumisen sekä niiden käytön yhteydessä. Lisäksi tietoja kerätään sopimusten teon yhteydessä sekä asiakkaalta itseltään. Tietoja voidaan kerätä myös muista ulkopuolisista järjestelmistä, kuten Väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, suoramarkkinoinnin kieltorekisteristä, ja muista rekistereistä.

Evästeet

BusPay Oy:n sivustot ja palvelut käyttävät evästeitä. Jatkamalla sivuston tai palvelun käyttöä asiakas hyväksyy evästeiden käytön. Palveluissa ja sivustolla voidaan käyttää myös kolmansien osapuolien evästeitä esimerkiksi mainosnäyttöjen kohdentamiseen. Evästeet asentuvat käyttäjän päätelaitteelle. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimen asetuksia muuttamalla.

Rekisterin suojaus ja tietoturva

Tietoihin pääsy on rajattu. Tallennettuihin tietoihin on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Tietokantapalvelimet on suojattu hyvien tietoturvakäytänteiden mukaisesti.

Palveluiden käyttäjä on velvollinen huolehtimaan itse omasta tietoturvastaan. Käyttäjän tulee käyttää palveluita asianmukaisella tavalla, huolehtia päätelaitteidensa tietoturvasta pitämällä virus- ja palomuuripalvelut ajan tasalla, sekä huolehtimalla käyttöjärjestelmän ajantasaisista päivityksistä.

Käyttäjä ei saa luovuttaa henkilökohtaisia käyttäjätunnuksiaan kolmansille osapuolille ja hänen tulee huolehtia käyttäjätietojensa ja salasanansa asianmukaisesta säilyttämisestä.

Tietojen tarkastus, korjaus, poistaminen sekä kielto-oikeus

Tietoja säilytetään lainsäädännön vaatima ja palveluiden toimittamiseen tarvittava aika. Osa tiedoista voidaan anonymisoida tai pseudonymisoida tämän jälkeen niin, että Rekisteröityä ei voida enää yhdistää tietoihin yksilöivästi, mutta tietoa voidaan käyttää esimerkiksi tilastolliseen analyysiin ja kehittämiseen.

Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja voidaan poistaa rekisteristä. Tällöin rekisteröidyn käyttäjätunnus voidaan myös poistaa rekisteristä.

Rekisteröityneellä Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Tällöin rekisteröidyn käyttäjätunnus ja tiedot poistetaan rekisteristä, lukuun ottamatta tietoja, jotka on säilytettävä voimassa olevan lainsäädännön tai muun pakottavan tarpeen vuoksi.

Palvelun käyttäjällä on:
- oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot
- oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua
- oikeus antaa ja peruuttaa lupa antamiensa tietojen käyttöön suoramarkkinointiin
- henkilötietolainsäädännössä turvatut oikeutensa

Asiakkaalla on oikeus pyytää nähtäväkseen hänestä kerätyt rekisteritiedot kerran vuodessa ilman maksua. Tietopyyntö tulee esittää kirjallisesti ja henkilökohtaisesti BusPay Oy:n pääkonttorilla. Ennen tietojen luovuttamista asiakkaan henkilöllisyys ja yhteys pyydetyn käyttäjätilin tietoihin varmistetaan mahdollisimman aukottomasti esimerkiksi kuvallisen henkilö- tai ajokortin tai passin avulla. BusPay Oy varaa kohtuullisen ajan rekisteritietojen keräämiseen ja ilmoittaa asiakkaalle, kun tiedot ovat noudettavissa.